ID2022

 


AKTUÁLNĚ

Chystáme pro Vás další ročník ID. Tentokrát ve zlaté barvě.

Příští ročník bude jubilejní, a sice padesátý. Věci znalí účastníci vědí, že poslední léta měníme v logu akce každým rokem nejen číslo roku, ale i barvu našeho loga (Obr. 3). Již nyní můžete hádat barvu příštího ročníku. Již nyní se chystáme připravit pro účastníky zajímavý program a nejedno překvapení. Budeme se věnovat i významu a odkazu pana prof. Ing. Ivo Ingra, DrSc. Zapište si, prosím, datum 6. března 2024 do Vašeho kalendáře. To se bude konat 50. ročník konference o jakosti potravin a potravinových surovin.

Jste srdečně zváni i na doprovodné akce.


Krátké info z uplynulého ročníku - Ingrovy dny 2023 aneb Jaké byly Ingrovy dny 2023?

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Existuje jen málo lidí v oblasti výroby a hodnocení jakosti potravin, které neznají jméno pana prof. Ingra. Dne 16. 2. 2023 by oslavil 87 let. Již od svého profesního počátku byl vázán ke zpracování potravin živočišného původu. Vystudoval SPŠ konzervárenskou v Bzenci (1951-55), absolvoval Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze (1955-61). K jeho učitelům zde patřil prof. Ing. Dr. Vladimír Kyzlink, DrSc., profesor základů konzervace potravin a technologie konzervárenství, jméno v potravinářství, které má světový význam. Poté se propracoval na vedoucího pracovníka výroby Jihomoravského průmyslu masného v Brně. Svoji vědeckou dráhu začal jako pracovník hygieny a technologie potravin živočišného původu na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství (1965-76). Od roku 1976 zakotvil na tehdejší VŠZ Brno, které věnoval zbytek profesního života a získal profesuru (1985), působil zde jako prorektor univerzity, děkan Agronomické fakulty a vedoucí ústavu technologie potravin. Patří mezi zakladatele oboru technologie potravin a na jeho počest nese jeho jméno konference, která bude mít příští rok pořadové číslo padesát.

Původně seminář, organizovaný v čase potravinářského veletrhu SALIMA, se rozrostl do podoby konference s mezinárodní účastí. Pan profesor se aktivně zapojil do dění Společnosti pro výživu, kde působil jako místopředseda a bylo mu uděleno čestné členství.

První březnovou středu jsme se již tradičně setkali na 49. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin. A proč Ingrovy dny? Tato konference je zlatým hřebem dnů, kdy se nám sejde více aktivit. Všechny se točí okolo potravin a ze všech by měl pan profesor Ivo Ingr, jak jsem ho znal, radost. Akci pořádá Mendelova univerzita v Brně, ale spolupořádá ji a patronát mají dále významné instituce, jako jsou Společnost pro výživu, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny a Ministerstvo zemědělství – Odbor bezpečnosti potravin. Společnost pro výživu letos zastupovala, a ve čtvrtek se i aktivně zapojila do programu jako přednášející, paní MVDr. Halina Matějová.

Během tří dnů jsme přivítali potravinářské odborníky z celé řady významných institucí z ČR, v mezinárodní úterní (28. 2.) sekci to byli aktivně i pasivně zapojení odborníci z Chorvatska, Polska, Maďarska, Slovenska a Srbska. Tím mají Ingrovy dny punc mezinárodní akce, online se k nám připojil dokonce kolega z Jižní Afriky, tedy do jisté míry můžeme hovořit o světové akci. Zahraniční hosté jsou již tradičně součástí úterní zahraniční sekce konference vedené a moderované v anglickém jazyce. Je možné ji shlédnout ze záznamu umístěného na webu konference v příslušné sekci (Food Quality in Digital Age). V této sekci vystoupilo 6 odborníků, v samém úvodu byly prezentovány cíle projektu V4+ právě s názvem „Food Quality in Digital Age“, jehož příjemcem je University of Life Sciences in Lublin, za MENDELU jako partnera projekt vede paní doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D., dále jsou zde

 Velice zajímavým, a pro nás jistě exotickým, byl příspěvek pana Dr. Brinka Van Zyla z University of Stellenbosch (South Africa), který se připojil online, a prezentoval jakostní parametry jatečného těla, svaloviny a vnitřností zeber stepních. Bohaté bylo zastoupení chorvatských kolegů. Associated professor Goran Kiš, Ph.D. z University of Zagreb vystoupil s jedním ze tří chorvatských příspěvků, ten jeho byl věnovaný uhlíkové stopě v případě zpracování masa a mléka. Na to navázala MSc. Mateja Pećina s příspěvkem o kandidátních genech ovcí a vybraných jakostních parametrech ovčího masa a dále paní doc. dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić se věnovala močovině v mléce malých přežvýkavců. Sekci uzavřel pan doc. Ing. Aleš Horna, CSc. (RADANAL) s aplikací elektrochemických metod pro hodnocení antioxidační kapacity potravinových matric.

Středeční (1. 3.) program zahrnoval jedenáct vyžádaných příspěvků. Akci zahájila jeho magnificence, pan rektor Mendelovy univerzity v Brně pan prof. Ing. Jan Mareš, Ph.D. V prvním bloku nás pan Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI, seznámil s výsledky a aktuální problematikou úředních kontrol potravin provedených SZPI v roce 2022, s bohatým komentářem k novinkám v této oblasti. Na to navázal pan Ing. Petr Beneš z Ministerstva zemědělství s příspěvkem o spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin v roce 2023. První blok uzavřel pan Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT v Praze a PK ČR) s tématem udržitelné výroby a spotřeby potravin, konkrétněji se věnoval masu a masným výrobkům. Byla zmíněna Dublinská deklarace věnovaná společenské roli masa, do této doby byla signovaná více jak 800 vědci působícími v této oblasti, z toho aktuálně 4 podpisy jsou z České republiky. Po pauze věnované mimo jiné i ochutnávce debrecínských párků z masná výrobny MENDELU (CZ22067), pokračovala v programu paní Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR) o inovacích a reformulacích v bezlepkových pekařských a cereálních výrobcích. Na to navázal pan doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. (JČU, České Budějovice) s tématem zpracování výlisků olejnatých semen na bílkovinné mouky a koncentráty a jejich uplatnění v potravinářských výrobcích, mj. i v masných výrobcích (sekaná). Poté vystoupil aktuálně čerstvě habilitovaný pan docent, doc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (MENDELU), s příspěvkem věnovaným výživě zvířat. I já s ním souhlasím, že výživa člověka začíná již u výživy zvířat a zásadně ovlivňuje jakost živočišných produktů. Blok uzavřel pan prof. Dr. Luděk Hřivna (MENDELU) s tématem výzkumu a hodnocení jakosti čokoládových cukrovinek. V úvodu třetí části vystoupil pan prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (SPU Nitra) s poněkud kontroverzní problematikou, a to z důvodu širší následné diskuze, a sice s označováním výživových údajů na obalech potravin a perspektivou označování pomocí Nutri-Score. Určitě by se hodilo otisknout v našem časopise článek na toto téma. Rovněž velice zajímavý příspěvek prezentoval pan Ing. Josef Baláš (Chr.Hansen), seznámil nás s novinkami ve využití mikroorganismů v masném průmyslu. Opět o mikrobiologii, a sice o mikrobiotě olivového oleje obohaceného ochucující složkou, pojednával příspěvek prezentovaný paní doc. MVDr. Olgou Cwikovou, Ph.D. (MENDELU). Třetí blok, a jako poslední položka v programu přednášených sdělení, uzavřelo krásné téma shrnující srovnání mikrobioty rostlinných analogů masa s masnými produkty prezentované paní Mgr. Kateřinou Dorotíkovou (VETUNI Brno).

V posterové sekci bylo nakonec prezentováno 37 plakátů, které je možné shlédnout i online na webu konference. Již loni jsme ocenili nejlepší plakátové sdělení (Best poster award) v posterové sekci, kterým byl letos ovšem plakát od kolegů z VŠCHT v Praze (Švec I., Sluková M., Skřivan P.) s názvem Technologický parametr číslo poklesu a jeho možné alternativy. Letos jsme vyhlásili i kategorii Best poster award junior, ve které zvítězila studentka (MENDELU) Bc. Aneta Kocandová (Kocandová A., Slováček J., Zemanová J.: Potenciál využití matcha v potravinářství).

Večerní společenské setkání proběhlo v milé atmosféře, k dispozici byl nejen bohatý raut, ale i ochutnávka klobás s hlasováním pro tu nejlepší z pěti předkládaných, a to v rámci výstupu z projektů kolegů našeho ústavu a z Ústavu ochrany lesů a myslivosti (LDF MENDELU). Od kolegů z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF MENDELU) jsme měli k ochutnávce uzené sumečky africké (Keříčkovec červenolemý, zvaný též sumeček africký nebo Clarias gariepinus). V rámci aktivit ID2023 proběhl ve středu pod taktovkou řešitelů Ing. Anny Seidlové a Ing. Jana Slováčka ještě i workshop s názvem „Hygiena a kontrola procesu výroby potravin živočišného původu“. Setkání se konalo v rámci interního projektu pro doktorandy (Igráček MENDELU).

Čtvrtek byl pak celý věnovaný mléku. Den s mlékem na MENDELU nám zahájil spectabilis, pan prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., děkan Agronomické fakulty. Vystoupilo zde ve dvou sekcích sedm odborníků. Paní prof. Ing. Eva Samková, Ph.D. (JČU, České Budějovice) na úvod shrnula význam sýrů ve výživě lidí. Na to navázal pan Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského s aktuálním stavem světového mlékárenství a sýrařství. Pan prof. Ing. Oto Hanuš, Ph.D. z Výzkumného ústavu mlékárenského vysvětlil problematiku nebakteriálních mastitid v chovech dojnic. V druhém bloku byly předneseny kratší příspěvky věnované oscilační reometrii (prof. Ing. František Buňka, Ph.D., Univerzita obrany, Brno), činnosti a výzkumu Výzkumného ústavu mlékárenského (Ing. Ondřej Elich, Ph.D., VÚM Praha) a studii rizik přenosu ftalátů při dojení mléka (prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., MENDELU). Blok a i Den s mlékem uzavřela MVDr. Halina Matějová (MU, Brno) s mýty o mléce a mléčných výrobcích.

Věříme, že se program ID2023 všem účastníkům líbil, že ocenili inovace, které jsme jim v programu připravili a dozvěděli se opět něco zajímavého a nového, a seznámili se s prací svých kolegů.

Odkaz na fotogalerii ID2023


 

Krátké info z minulého ročníku - Ingrovy dny 2022

 

První březnovou středu jsme se v aule Mendelovy univerzity v Brně setkali u příležitosti konání Konference o jakosti potravin a potravinových surovin na tzv. Ingrových dnech 2022. Loni jsme měli možnost pouze k virtuálnímu online setkání, takže to letos byla vítaná změna a snad i příslib návratu, když ne do původních kolejí, tak k opětovnému návratu prezenčně organizovaných konferencí.

Letos si, nejen naše univerzita, připomíná významné výročí, a sice dvě stě let od narození Gregora Johanna Mendela, který se narodil 20. července 1822 v Hynčicích.

Vzhledem ke zkušenostem a nostalgii plynoucí z nemožnosti se normálně setkávat, jak jsme byli do doby před dvěma roky běžně zvyklí, jsme si tento ročník díky dalšímu doprovodnému programu (Den s mlékem na MENDELU a Food Symposium 2.0) užili naplno. Covidová doba nás vyvedla z oblasti zdánlivé pohody, kterou jsme si ne až tak důsledně uvědomovali, a hlavně ji ne vždy všichni plně doceňovali. Historicky se opakuje celkem pochopitelná věc, že si v období dostatku nebo minima problémů jedinci, vlastně i celá společnost, neváží celé řady aktivit, které se mohou zdát samozřejmostí. Kontakt člověka s jiným člověkem patří i přes různé technické vymoženosti k opravdu důležitým potřebám, zvláště na univerzitní půdě. Ne vše lze nahradit virtuálním meetingem. Na druhou stranu jsme tuto nelehkou a délkou trvání i nekonečnou situaci překlenuli díky technickému pokroku, umožnila nám se průběžně vidět na dálku v reálném čase na obrazovkách počítačů. Přesto si troufám tvrdit, že absence prezenčního setkávání je u konferencí značným hendikepem.

Seminář o jakosti potravin se v průběhu let přetransformoval do podoby konference s mezinárodní účastí a navázal na tradici, kterou položil profesor Ivo Ingr. Letos jsme ve 48. ročníku přivítali potravinářské odborníky z celé řady významných institucí z ČR, ale také odborníky z Chorvatska, Polska, Slovenska, a dokonce i z Filipín. Byli součástí úterní zahraniční sekce konference vedené a moderované v anglickém jazyce. Konference a doprovodný program má široký záběr, zabýváme se jakostí potravin a potravinových surovin v širokém kontextu, jejich složením, hygienickou, nutriční, nebo i senzorickou jakostí. A proto si vážíme i toho, že můžeme pokračovat ve výměně informací a ve spolupráci s předními institucemi, které se těmito oblastmi výzkumu a vědění zabývají.

Středeční program zahrnoval jedenáct vyžádaných příspěvků. V prvním bloku nás Ing. Jindřich Pokora (SZPI) seznámil s výsledky úředních kontrol potravin provedených SZPI v roce 2021 a komentářem k některým novým povinnostem provozovatelů potravinářských podniků. Na to navázal Ing. Petr Beneš (MZe ČR) s příspěvkem shrnujícím poslání a formulujícím vize Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, neboť letos slaví 20. výročí své existence, a zároveň nás informoval o činnosti a plánech EFSA v České republice. Na to navázal příspěvek týmu okolo Ing. Dany Gabrovské, Ph.D. o aktivitách a projektech Potravinářské komory ČR.

Druhý blok zahájila RNDr. Olga Lepšová-Skácelová (JČU) se sdělením o řasách jako tradiční i současné potravě nejen v přímořských regionech. Na to navázal Ing. Ondřej Malý (MENDELU) s příspěvkem o sumečku africkém a uvedl ho jako modelový příklad pro zpracování sladkovodních ryb. Poté vystoupil se sdělením o výskytu, detekci a omezení bakterií mléčného kvašení v dušených šunkách pan doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA (VETUNI). Blok uzavřel příspěvek týmu z MENDELU o současném problému týkající se lovu bobra evropského (Castor fiber L.) a potenciálnímu využití jejich masa (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.). Pro účastníky konference byla po obědě připravena formou rautu i praktická možnost seznámit se s příklady pokrmů a potravin z tohoto bloku.

Třetí blok byl věnovaný převážně potravinám rostlinného původu a odstartoval jej příspěvek ze Zlína (UTB) doc. RNDr. Ivy Burešové, Ph.D. o pekárenské kvalitě mouky z barevné rýže. Doc. Ing. Aleš Horna, CSc. (Institut nutrice a diagnostiky, Pardubice) informoval o problematice stanovení vybraných sledovaných parametrů v lidské moči. Paní doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. (Svaz průmyslových mlýnů) shrnula význam a obsah minerálních látek v mlýnských výrobcích. Posledním prezentovaným příspěvkem v aule byl o kolegů z JČU (Ing. František Lorenc, Ph.D.) o vlivu přídavku výliskové mouky ostropestřce mariánského na vybrané kvalitativní parametry pekárenských výrobků.

Novinkou bylo ocenění nejlepšího posteru v sekci, kterým byl plakát od kolegů z Veterinární univerzity Brno (Zemancová, J., Dordevic, D., Tremlová, B.) s názvem Dubové žaludy jako součást jídelníčku.

Věříme, že se program účastníkům konference líbil a že ocenili možnost prezenčního setkání. Také se těšíme na další ročník, který by opět měl připomenout význam potravin v duchu odkazu profesora Ingra, a to první březnovou středu roku 2023 a již po čtyřicáté deváté.

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně