Potraviny zaujímají v lidském myšlení a potřebách podstatnou úlohu.

Zajistit si dostatek kvalitních potravin primárně bylo a stále zůstává prioritou každého jedince.


 

Věříme, že ač je doba dynamická, v roce 2024 spolu oslavíme padesátý ročník akce, která není pouze přehlídkou vědeckých publikací a několika málo vybraných přednášených příspěvků, ale i možností setkání a diskuze pro širší skupinu odborníků zabývajících se společnou tématikou potravin.
Úhel pohledu výrobního technologa, inspektora dozorového orgánu, nutričního specialisty nebo vědeckovýzkumného pracovníka může být v některých problematických otázkách sice jiný, ale ve výsledku se tito odborníci většinou
v hodnocení jakosti potravin shodují. Do toho promlouvá aktuálnost některých témat, což může být dané jejich medializací. Na to vše se snažíme reagovat při tvorbě programu konference.
Naše Mendelova univerzita v Brně před pár lety s nadšením a hrdostí oslavila 100. výročí svého založení (1919–2019), a také s úctou oslavujeme jednotlivá výročí patrona naší alma mater viridis G. J. Mendela (20. července 1822, Hynčice – 6. ledna 1884 Brno). Vysoká škola zemědělská (VŠZ) byla zřízena zákonem č. 460/1919 Sb. a složená z odboru hospodářského a odboru lesnického. Výuka potravinářství začala vlastně již v tomto roce díky prof. Václavu Vilikovskému a jeho předmětu Zemědělský průmysl. V roce 1948 až 1952 zde působil technologický odbor VŠZ složený z vědeckých odborníků a pedagogů slavných jmen, byli to prof. Bohumil Hošpes (lihovarnictví a škrobárenství), prof. Josef Taufer (moravská zootechnická škola), prof. Josef Prokš (laktologie a mlékárenství) a dále prof. František Lom (ekonomie zemědělství a potravinářství), doc. Emil Slavíček (rozvoj cukrovarnictví) nebo prof. Vladimír Kyzlink (konzervace neúdržných potravin), některé z těchto význačných osobností byly posléze přesunuty na VŠCHT v Praze. Poté byla výuka potravinářských disciplín na VŠZ zajišťována katedrou Technologie a laktologie a zde je třeba připomenout prof. Františka Šebelu a prof. Františka Dudáše.
Akademický rok 1992/93 byl pro potravináře na naší univerzitě přelomový, jelikož vznikl samostatný potravinářský obor, od roku 1995 s názvem Technologie potravin. Osobnosti, které stály u jeho vzniku a napomohly rozvoji, byly mimo jiné prof. Stanislav Gajdůšek, doc. Miloš Pelikán, prof. František Dudáš a zakladatel konference prof. Ivo Ingr. Všem jmenovaným patří ohromný dík. V roce 2013 jsme zapsali do historie potravinářství na Mendelově univerzitě v Brně další větu – byl nám předán k užívání jeden z biotechnologických pavilonů pojmenovaný po Mendelovi, který je vybaven pro výuku a výzkum poloprovozními laboratořemi. Studenti tak mají možnost praktické výuky v mikrosladovně a minipivovaru, pekařském a cukrářském, mlékařském a masném poloprovoze.
Seminář o jakosti potravin se v průběhu let přetransformoval do podoby konference s mezinárodní účastí. Hostili jsme přední potravinářské odborníky ze zemí EU i zbytku světa. Zabýváme se jakostí potravin a surovin v nejširším měřítku, složením a vlastnostmi, nutriční a senzorickou jakostí, kulinárními a technologickými vlastnostmi potravin.
S hrdostí si připomínáme význam a tradici naší alma mater v oblasti zemědělství a potravinářství. Rovněž vzpomínáme na ty, kteří se o toto nemalou měrou zasloužili. První týden v březnu tak slavíme Ingrovy dny, které jsme v roce 2009 pojmenovali s úctou a jako poděkování panu profesorovi Ivo Ingrovi. Ten, mimo jiné, svým seminářem, který jsme transformovali do nynější podoby konference s mezinárodní účastí a doprovodným programem, založil tradici našeho setkávání, která nyní čítá pořadové číslo 48.
Doba není jednoduchá, člověk se musí vyrovnávat s měnícími se skutečnostmi. A tak jsme v roce 2021 realizovali ročník pouze neosobně v online podobě. Konference nejsou pouze o vědeckých výsledcích a jejich sdělení, ale také má nezanedbatelný společenský rozměr. A tak i tato společenská událost kdysi vznikla, aby se lidé setkávali a při této příležitosti si předali informace o tom, čím se zabývají, a osobitý sociální rozměr ji vtisknul právě profesor Ingr.
Proto doufáme, že se letos opět budeme moci setkat v aule naší alma mater a věříme, že tradice našeho setkávání není zanedbatelná a bude dále pokračovat. 

 

 

 


 

Profesor INGR


prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. (*19. 2. 1936 - †26. 9. 2016)

  • emeritní prorektor Vysoké školy zemědělské v Brně
  • emeritní děkan Agronomické fakulty MZLU v Brně
  • emeritní proděkan Agronomické fakulty MZLU v Brně
  • emeritní vedoucí Katedry reprodukce, zoohygieny a technologie živočišných výrobků
  • člen vědecké rady Agronomické fakulty i vědecké rady VŠZ v Brně a MZLU v Brně
  • člen vědeckých rad zemědělských výzkumných ústavů a odborů ČSAZ etc.
  • zakladatel a garant seminářů o jakosti potravin (I.-XXXIV.), které se posléze staly konferencemi

Nejenom věda a práce se studenty naplňovala život pana profesora. Kromě rodiny byla jeho koníčkem klasická hudba, historie a literatura faktu.
Pan profesor Ingr byl a v našich myslích zůstane člověkem, na kterého se nezapomíná, člověkem s velkým srdcem, širokým přehledem a nezdolným optimismem, ale také člověkem s jemnou noblesou, vnitřním klidem a lidským porozuměním.


 

STUDUJ TECHNOLOGII POTRAVIN NA AF MENDELU


 

DOKUMENTY

 

SBORNÍKY Z UPLYNULÝCH LET KE STAŽENÍ